Nejnovější zboží
184016887.jpg

Žulová lavice

Cena:6900.00

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2014 pro nákup v internetovém obchodě www.kaupa.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je Václav Kaupa, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Zálužany č. 178, IČ: 60004118. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)., vše v platném znění.

Veškeré ceny v tomto obchodě jsou uvedeny včetně DPH 21%

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího e-mailem). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy (objednávkou zboží z www.kaupa.cz) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto objednávku zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Objednávka

Postup objednání zboží z www.kaupa.cz je zcela intuitivní. V případě problémů s objednáním má kupující možnost kontaktovat prodávajícího prostřednictvím kontaktní stránky na www. kaupa.cz (e-mailem).

Náležitosti objednávky

U objednávky je nutné vyplnit jméno, dodací/fakturační adresu, je-li kupujícím nikoli spotřebitel také IČ, telefonické spojení, dále pak kód a vlastnost/velikost a množství a cenu zboží dle nabídky. U objednávky je možné doplnit také libovolný jiný údaj, objednávka je za tímto účelem vybavená možností připojit textový komentář (vzkaz, přání) kupujícího.

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, neprodleně musí kontaktovat prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré tyto údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představuje externí dopravce, kterému je nutné předat některé Vaše údaje z důvodu odeslání zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení Vaší objednávky (zpracování platby). Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Uzavřením smlouvy (nákupem) souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, pokud písemně (e-mailem) nepožádáte o vymazání Vašich údajů z naší databáze. Zavazuje se neprodleně po doručení Vaší žádosti veškeré údaje o Vás z databáze smazat.

Práva a povinnosti

Reklamace

Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravuje reklamační řád prodávajícího.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a záruční list (přiložen u zboží).

Prodávající má povinnost vymazat osobní údaje a data kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • zvýšila se výrazným způsobem prodejní cena a kupující s ní nesouhlasí

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Je-li součástí objednávky dárek kupujícímu, prodávající si vyhrazuje právo v případě nutnosti nahradit deklarované dárky předměty obdobného typu a obdobné hodnoty. Za dárky nelze obdržet finanční náhradu a není je možné vymáhat právní cestou nebo je reklamovat (takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy dle platné legislativy ČR).

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží kupujícím v souladu s § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku v platném znění. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Pokud se tak kupující rozhodne, musí své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu ve výše uvedené lhůtě nejlépe písemně (e-mailem). Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebení, ideálně (ne však povinně) v původním obalu.

Po obdržení vráceného zboží dle předchozího odstavce při splnění podmínek předchozího odstavce prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen v souladu s § 1832, odst. 4 Občanského zákoníku v platném znění vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Odpovídající částka, kterou kupující obdrží od prodávajícího obsahuje i náklady na doručení zboží kupujícímu v době uzavření kupní smlouvy a to takové, které jsou nejlevnější z možných způsobů standardního dodání zboží kupujícímu nabízených prodávajícím v době uzavření kupní smlouvy.

Při nesplnění uvedených podmínek pro vrácení zboží bez udání důvodu, zejména při poškození vraceného zboží, může prodávající vůči kupujícímu uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, která může s ohledem na povahu zboží nabízeného na www.kaupa.cz činit až 100% kupní ceny zboží (tzn. v případě, že kupující vrátí prodávajícímu zboží v takovém stavu, kdy je zboží již neprodejné nebo má neodstranitelnou vadu).

V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a kupujícímu tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem nebo jinak prodávajícímu. Pokud doporučené kroky kupující při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání.

Dodací podmínky

Dostupnost zboží

Některé zboží z naší nabídky může být dočasně nedostupné nebo jej můžeme zcela vyřadit z nabídky. V případě objednání takového zboží Vás budeme včas informovat. Kdykoliv nás můžete kontaktovat pro podrobnější informace o dostupnosti vybraného zboží.

Doba, způsob a cena dodání zboží

Vzhledem k charakteru našeho zboží je toto blíže neurčitelné a vždy Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na době i způsobu dodání a ceně.

Způsob úhrady

Zboží můžete uhradit převodcem předem na náš účet nebo hotově při převzetí zboží.